رزومه

دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران است. عنوان رسالۀ او "تصویر عربها در نثر فارسی" بوده است. مدتی در دانشگاه سابانجی تدریس کرده و در حال حاضر در دانشگاه استانبول شهیر مشغول تدریس و تحقیق است. او علاوه بر ترجمه دو کتاب و چندین مقاله از فارسی به عربی، چندین پژوهش در مورد ایران برای مراکز مطالعات در کشورهای عربی انجام داده است.

آخرین مطالب

آخرین مطالب