بازدید سفیر لهستان در آنکارا از مرکز مطالعات ایرانی (ایرام)

02.12.2022

ماجی لانگ؛ سفیر جمهوری لهستان در ترکیه از مرکز مطالعات ایرانی بازدید کرد. او ضمن دیدار با پروفسور احمد اویسال؛ رئیس مرکز (ایرام) و حقی اویغور؛ معاون مرکز (ایرام)، دربارۀ مسایل منطقه ای و جهانی و امکان همکاری به بحث و تبادل نظر با آنان پرداخت.