بازدید نمایندۀ سفارت ژاپن در آنکارا از مرکز مطالعات ایرانی (ایرام)

07.02.2023

تاکیشی ایشیها؛ مسئول بخش سیاسی سفارت ژاپن در آنکارا ضمن بازدید از مرکز ایرام، از نزدیک با فعالیت­های آن آشنا شد. در این بازدید، ایشاهی با معاون مرکز ایرام و کارشناس سیاست داخلی در مورد مسایل جاری در منطقه به بحث و تباد نظر پرداخت.