عایشه پای

تصویر «ترک رقیب» به عنوان یک کلیشه فرهنگی/اجتماعی در ایران، دارای ریشه های بسیار کهنی است، اما در عین حال موضوع بکری است که نیاز به تحقیقات علمی و تخصصی دارد.

پیام حاتمی کیا در فیلم این است که میراث جهانی، خاورمیانه و ایرانی ها در خطر هستند و تنها افرادی که بتوانند از این میراث حفاظت کنند و امنیت را برقرار کنند، کسانی نیستند جز سپاه و بسیج.