معرفی کتاب

شیعیان عراق و دشواری ‌های دولت- ملت ‌سازی پس از سال ۲۰۰۳؛ مروری بر کتاب آتش گداخته حکومت

پیمان اسحاقی

این کتاب که با نگاه جامعه شناختی، به تحلیل تجربه دولت- ملت سازی توسط شیعیان عراق پس از حزب بعث می پردازد، یکی از آثار برجسته درباره نظریه شیعی حکومت در این کشور در دوران اخیر است.

ملی ‌گرایی و هویت ‌طلبی قومی در ایران پس از خمینی

میثم بادامچی

ترکیبی از ملی‌ گرایی و اسلامگراییِ شیعی خصوصاً پس از آیت الله خمینی به ایدئولوژی حکومت ایران بدل شده است.