سیاست داخلی

دیدگاه

درخواست افزایش اختیارات و آینده سیاسی روحانی

محمد عبدالمجید

روحانی با درک اینکه اداره کشور با سیاست تعیین شده خامنه ای "نه جنگ، نه مذاکره" برای مدت طولانی غیرممکن است، خواهان گرفتن مجوزی ویژه برای مذاکره با امریکاست.

سیاست داخلی

تعادل قدرت و ابهامات سیاسی در ایران

سرحان آفاجان

استعفای ظریف نشان داد که در ایران میان محافظه کاران و جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا تعادلی پیچیده وجود دارد و بحرانی احتمالی در دولت، در شرایط فعلی دردسرهای زیادی برای این کشور به دنبال خواهد داشت.