سیاست داخلی

دیدگاه

رئیس جمهور بعدی ایران یک سپاهی خواهد بود؟

محمد عبدالمجید

انتخاب رئیس جمهور از میان فرماندهان سپاه پاسداران چیزی بیش از انتقال این نهاد از پشت پرده به جلوی صحنه نیست.

سیاست داخلی

حاشیه نشینی در خوزستان: چالشها و پیامدها

گروه سیاست داخلی

خوزستان یکی از کانونهای اصلی اعتراضات عمومی که پیوند تنگاتنگی با مسئله حاشیه نشینی در جامعه دارد، در چند سال اخیر بوده است.