سیاست داخلی

دیدگاه

جان‌باختن مهسا امینی و تغییر ارزش‌ها در ایران

حقی اویغور

ایران در اوایل انقلاب اسلامی با جمعیت 35 میلیونی که در آن فرهنگ حومه نشینی غالب و سطح تحصیل مردم پایین بود، با ایران کنونی که سه‌چهارم از کل جمعیت آن شهرنشین هستند، بسیار فاصله دارد.

سیاست داخلی

حاشیه نشینی در خراسان رضوی: چالشها و پیامدها

گروه سیاست داخلی

شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی با بیش از ٣٠ درصد جمعیت معادل ١.٣ میلیون حاشیه نشین، نخستین شهر حاشیه نشین ایران است.