سیاست داخلی

سیاست داخلی

چالش صلح و تنش و انتخاب روحانی

حجت قاسملو

حسن روحانی نتیجۀ انتخاب را "پیروزی صلح و آشتی بر تنش و خشونت" توصیف و اضافه کرد که ایران امروز "مسیر دور از خشونت را برگزیده است".

سیاست داخلی

کارنامۀ روحانی و انتخابات پیش رو

محمد عبدالمجید

با وجود کارنامۀ ضعیف دولت روحانی و از دست دادن بسیاری از هوادارن خود و ناامیدی در اصلاح و بهبود یا تغییر وضعیت فعلی، رأی دهندگان در میان بد و بدتر قرار گرفته اند و مجبورند به روحانی رأی دهند.