اقتصاد

اقتصاد

روابط اقتصادی ایران و آذربایجان

کنان اصلانلی

این پژوهش در صدد است تا روابط ایران و آذربایجان را در زمینه هایی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، بهداشت، آموزش، تداركات، انرژی و حمل و نقل مورد بررسی قرار دهد.

اقتصاد

معضل بیکاری در ایران

مراد اصلانمروه چاکیر

هدف از این پژوهش بررسی دقیق معضل مزمن بیكاری است كه از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دامنگیر اقتصاد ایران بوده است.