فعالیتهای مذهبی ایران در سوریه

فعالیتهای مذهبی ایران در سوریه

سخنرانى

فعالیتهای مذهبی ایران در سوریه

دکتر عبدالرحمن الحاج - عضو هیئت علمی مرکز مطالعات شرق و افریقا- دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا 

زمان: ۵ بهمن ۱۳۹۸

ساعت: ۱۶.۰۰

برنامه به زبان عربی اجرا و به صورت همزمان به ترکی ترجمه می شود.

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   25/01/2020
تاریخ پایان رویداد:   16:00
زمان رویداد:   25/01/2020