تاریخ اندیشه ایران

تاریخ اندیشه ایران

رونمایی و بررسی کتاب | تاریخ اندیشه ایران 

زیر نظر: حقی اویغور & عبدالله رجبی 

سخنرانان

 عبدالله ارن (رئیس سازمان ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند)

دكتر حقی اویغور (جانشین رئیس ایرام)

دكتر تورقای شفق (عضو هیئت علمی دانشگاه مدنیت)

دكتر محمد آلیجی (عضو هیئت علمی دانشگاه ماردین آرتوکلو)

زمان: پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت: ۱۶:۰۰

محل برگزاری: ساکن کنفرانس ایرام

برنامه به زبان ترکی اجرا خواهد شد

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   24/10/2019
تاریخ پایان رویداد:   16:00
زمان رویداد:   24/10/2019