ایران در افکار عمومی شیعیان عراق: از اشغال تا به امروز

ایران در افکار عمومی شیعیان عراق: از اشغال تا به امروز

ایران در افکار عمومی شیعیان عراق: از اشغال تا به امروز

دکتر منقذ داغر

مدیر مؤسسه تحقیقاتی "المستقله" و هماهنگ کننده فعالیتهای مؤسسه نظرسنجی گالوپ در خاورمیانه و شمال افریقا

زمان: شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

ساعت: ۱۴:۰۰

محل برگزاری: سالن کنفرانس ایرام 

برنامه به زبان انگلیسی اجرا و به صورت همزمان به ترکی ترجمه می شود.

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   16/11/2019
تاریخ پایان رویداد:   14:00
زمان رویداد:   16/11/2019