ایران و طالبان

ایران و طالبان

۲۵ شهریور روز پنجشنبه ساعت ۱۵.۳۰ به وقت تهران پنلی تحت عنوان "ایران و طالبان" به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

مدیر نشست:

 مهمت کوچ (مدیر گروه سیاست داخلی ایرام)

سخنرانان: 

دکتر بیلگه خان آلاگوز (مدیر گروه سیاست خارجی ایرام)

پیر محمد ملازهی (تحلیلگر)

دکتر آصف مبلغ (تحلیلگر)

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   16/09/2021
تاریخ پایان رویداد:   14:00
زمان رویداد:   16/09/2021