به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   23/09/2019
تاریخ پایان رویداد:   17:00
زمان رویداد:   27/09/2019