به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   08/05/2023
تاریخ پایان رویداد:   18:00
زمان رویداد:   30/07/2023
محل:   ÇEVRİM İÇİ ZOOM