به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   24/02/2022
تاریخ پایان رویداد:   20:00
زمان رویداد:   24/02/2022