سیاست خارجی

دیدگاه

رئیسی و محدود شدن میدان عمل ایران

حقی اویغور

جمهوری اسلامی که با آمریکا دچار مشکل بود و از سوی دیگر نیز نتوانست حمایت مورد انتظارش را از کشورهای شرقی به دست آورد، در قبال تحولات منطقه ای در ماه های اخیر غافلگیر شد.

دیدگاه

پس زمینه تنش میان ایران و آذربایجان

بیلگه خان آلاگوز

برخی افراد و جریانات در ایران از تأکید رئیس جمهور جدید بر همکاری با همسایگان، ناراضی هستند و می خواهند این روند را با بعضی اظهارات و اقدامات خود تضعیف کنند.