سیاست خارجی

سیاست خارجی

طرح مشرق جدید؛ ابعاد و پیامدها

مشتاق الحلو

این طرح به ویژه برای عراق از اهمیت بسیاری برخوردار است و اعتقاد می رود که در صورت تحقق، می تواند به حل بسیاری از مشکلاتش کمک کند.

دیدگاه

مأموریت احتمالی ترکیه در افغانستان: فرصتها و چالشها

رحیم الله فرزام

مأموریتی که ترکیه پس از خروج از ایالات متحده در افغانستان برعهده خواهد گرفت، می تواند به برقراری صلح در این کشور کمک کند.