سیاست خارجی

سیاست خارجی

تظاهرات از لبنان تا ایران: آیا این بهار شیعی است؟

حقی اویغور

سر دادن شعارهای ضد ایرانی از طرف توده های شیعه در عراق و مشارکت وسیع جمعیتهای شیعی در تظاهرات اعتراضی در لبنان، نشان دهنده آن است که مفهوم «جنگ مذهبی» لفاظی ای بیش نیست.

دیدگاه

کمیته قانون اساسی سوریه؛ مشکلات و چالشها

محمد عبدالمجید

اسد تا وقتی که کار کمیته به نفعش باشد، با آن همراهی خواهد کرد و هر وقت احساس کرد به سمت غیرمطلوب پیش می رود، تلاش خواهد کرد جلوی آن سنگ اندازی کند.