سیاست خارجی

دیدگاه

بحران سوریه در اظهارات مسئولین ایرانی

فاطمه صمادی

این پژوهش به بررسی رویکرد مقامات ایرانی در ارتباط با سوریه، نگاه آنها به آیندۀ بحران آن کشور و چارچوب نقش ایران در آن در بازه زمانی سال ۲۰۱۶ تا سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی می­پردازد.

دیدگاه

مذاکرات موشکی ایران در آینۀ مذاکرات هسته ای

رضا حقیقت نژاد

روحانی سال ۸۲ دو راه حل برای آیندۀ برنامۀ هسته ای پیشنهاد کرد: در صورت رسیدن به نقطۀ برخورد، ایران می تواند هم به تحریم تن بدهد و هم به تعلیق. احتمالا ایران همین مدل را دربارۀ برنامۀ موشکی هم اجرا می کند.