سیاست خارجی

دیدگاه

تلاشهای ژئو اقتصادی ایران برای مهندسی ساختار جمعیتی و ایدئولوژیک سوریه

تامر بدوی

پس از جنگ داخلی سوریه، ایران بدون ایجاد فضایی اجتماعی که پذیرای حضور خود باشد، نخواهد توانست فعالیتهای اقتصادی اش را در آن کشور گسترش دهد.