سیاست خارجی

دیدگاه

روابط ترکیه- ایران در سایه کروناویروس

حقی اویغور

نباید انتظار داشت ارگانهای خبری و یا مراکز تحقیقاتی ترکیه از ممنوعیتهای رسانه ای در داخل کشور ایران پیروی کنند و یا اینکه حوادث را از منظر تهران مورد ارزیابی قرار دهند.

تحلیل اخبار

پیامدهای توافق صلح در افغانستان

حقی اویغور

در سیستم کنونی افغانستان، قدرت بین گروه های قومی معین تقسیم شده و برگزاری انتخابات دموکراتیک مفهوم چندانی ندارد.