خطوط اعتباری ايران به رژیم اسد در طول جنگ سوریه

echo 'test';