رزومه

عصمت خراسانلی تحصیلات خودرا در مقطع کارشناسی دررشته روابط بین الملل دردانشگاه اولوداغ ترکیه به پایان رسانده است. وی با دفاع ازپایان نامه خود تحت عنوان «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درقبال حوزه خلیج فارس» مقطع کارشناسی ارشد خودرا نیز درهمین دانشگاه به اتمام رساند. خراسانلی مدتی درایالات متحده اقامت داشته و درطی این مدت برخی فعالیت های علمی-فرهنگی نیز داشته است. خراسانلی به زبانهای فارسی٬ ترکی٬ انگلیسی و پشتو مسلط بوده فعالیت ها و پژوهشهای علمی وی عمدتا برسیاست خارجی ایران٬ افغانستان و حوزه خلیج فارس متمرکز میباشد.