تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

توافقنامه ایران و چین نشان دهنده چیست؟

حقی اویغور

از آنجا که جزئیات فنی توافقنامه فاش نشده است، مواردی همچون درستی یا نادرستی ارقام مطرح شده از سوی برخی منابع و یا بعد نظامی همکاری همچنان مشخص نیست.

تحلیل اخبار

حرکت به سمت پروژه بندر چابهار

آیدین گوون

بندر چابهار از نظر دهلی نو یک قطب حیاتی است که هند را به کشورهای محصور در خشکی متصل می کند. اقدام هند به تحویل تجهیزات به ایران از تمایل این کشور به توسعه پروژه بندر حکایت دارد.