تحلیل اخبار

شیعه شناسی

درگذشت محمدعلی تسخیری، سخنگوی ایران در کشورهای عربی

مشتاق الحلو

تسخیری برخی مراسم مذهبی مانند زیارت عاشوار را که در آن به برخی مقدسات اهل سنت توهین می شود، بی اعتبار و ساخته افراطیون می داند.

تحلیل اخبار

عادی سازی روابط امارات با اسرائیل به چه معنی است؟

حقی اویغور

روابط اسرائیل و امارات و همسویی سیاستهای منطقه‌ ای این دو کشور به ویژه پس از خیزشهای مردمی موسوم به "بهار عربی" نمود بیشتری یافته است.