تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

قانون سزار و تأثیر آن بر روند آستانه

حقی اویغور

اظهارات جهانگیری و جواد ظریف مبنی بر اینکه تهران به حمایت از دمشق ادامه خواهد داد، نه تنها واقعی به نظر نمی رسد، بلکه سبب افزایش اعتراضات داخلی به سیاستهای کشور در قبال سوریه خواهد شد.

مطالعات امنیتی

نگاهی به عملیات پنجه عقاب ارتش ترکیه

حقی اویغور

ترکیه دیگر ممانعت از دسترسی اش به دریای اژه را قبول نخواهد کرد و یا به شکل‌ گیری گروه های متخاصم در مناطق مرزی خود اجازه نخواهد داد.