تحلیل اخبار

سیاست خارجی

تحلیلی بر دور تازه روابط ترکیه و ایران

حقی اویغور

در صورت خارج شدن بحران سوریه از محور تنش دو کشور، بین آنکارا و تهران فضایی برای درگیری غیر مستقیم وجود نخواهد داشت.