آمار قربانیان غیرنظامی در سوریه از مارس ۲۰۱۱ تا اکتبر ۲۰۱۹