نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

تظاهرات از لبنان تا ایران: آیا این بهار شیعی است؟

حقی اویغور

سر دادن شعارهای ضد ایرانی از طرف توده های شیعه در عراق و مشارکت وسیع جمعیتهای شیعی در تظاهرات اعتراضی در لبنان، نشان دهنده آن است که مفهوم «جنگ مذهبی» لفاظی ای بیش نیست.

دیدگاه

زمان به ضرر ایران می گذرد

مراد اصلان

ایران سعی خواهد کرد اوضاع داخل کشور را مدیریت کند و از سوی دیگر در بیرون از کشور دست به اقداماتی خواهد زد تا دیگر کشورها را از اقدام برعلیه آن باز دارد.