نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

ایران بر سر دوراهی

حقی اویغور

اگر در چند ماه آینده، ایران بر سر میز مذاکره با امریکا ننشیند و برعکس ابعاد فعالیتهای هسته ای خود را گسترش دهد و یا از طریق نیروهای نیابتی، اقدام به کشتن نظامیان امریکایی کند، با یکی از فراگیرترین چالشهای سالهای معاصر مواجه خواهد شد.

دیدگاه

ایران دست به چه اقدامی خواهد زد؟

حقی اویغور

ترامپ که به بهانه کشته شدن تنها یک تن امریکایی دست به چنین حمله ای می زند، به احتمال قوی در برابر حمله به مقامات عالیرتبه امریکایی و یا تعداد زیادی سرباز امریکایی پاسخی مخرب تر خواهد داد.