ویدیوها

مصاحبه ویژه با احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران

احمدی نژاد: هر نوع رقابت برای برتری در منطقه منجر به شکست دو طرف می شود و برنده ندارد.