انتشارات

سیاست خارجی

دکترین فشار حداکثری ترامپ: چالش پایدار مهار جمهوری اسلامی ایران

حسین آقاییمحمدحسین دهش ور

دولت ترامپ علاوه بر مهار کردن دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، به دنبال تغییر رفتار و استراتژی آن و در صورت امکان براندازی آن است.

سیاست داخلی

تحلیل تماتیک کووید ١٩ در ایران

گروه سیاست داخلی

پژوهش حاضر با رویکردی تماتیک، به بررسی معنایی طیفی از تحلیلهای ارائه شده پیرامون کووید 19 در ایران می پردازد. نوع کدگذاری در تحلیل تماتیک، بر اساس سه مضمون فراگیر، سازمان دهنده و پایه انجام گرفته است.