مطالعات امنیتی

مطالعات امنیتی

نگاهی به عملیات پنجه عقاب ارتش ترکیه

حقی اویغور

ترکیه دیگر ممانعت از دسترسی اش به دریای اژه را قبول نخواهد کرد و یا به شکل‌ گیری گروه های متخاصم در مناطق مرزی خود اجازه نخواهد داد.

مطالعات امنیتی

نتایج عملیات «پنجه» از منظر ایران و پ.ک.ک.

چاغتای بالجی

تدابیری که در برابر تلاش پ.ک.ک. برای انتقال از شمال عراق به مرزهای ایران اتخاذ خواهد شد و نیز کارآمدی اقداماتی که صورت خواهد گرفت، چگونگی روابط ایران و پ.ک.ک را مشخص خواهد کرد.