مطالعات امنیتی

دیدگاه

سربرآوردن دوباره داعش در عراق و سوریه

چاغتای بالجی

در حال حاضر ایالات متحده امریکا، روسیه، عراق و سوریه پذیرفته اند که داعش به معنای واقعی کلمه شکست داده نشده و این گروه وارد روند تولد دوباره شده است.

دیدگاه

پیام توافق نفتی ایالات متحده امریکا و ی.پ.گ. برای ایران

امید باشار

این توافق غیررسمی هم به زیان رژیم اسد و در نتیجه ایران است و هم آشکارا امنیت ملی ترکیه را تهدید می کند.