رزومه

 سرتاچ ساری چیچک مدرک کارشناسی علوم سیاسی و مدریت دولت را در سال ٢٠١١ از دانشگاه اولوداغ و کارشناسی ارشد تاریخ را در سال ٢٠١٦ از دانشگاه حاجت تپه دریافت کرد. در سال ٢٠١٦ به برنامه دکترا از موسسه مطالعات ترکشناسی در دانشگاه حاجت تپه پذیرفته شد. در حال حاضر برنامه دکترای خود را ادامه می دهد و تحقیقات او بر تاریخ ایران در دوران صفویه، تاریخ نظامی ایران، تاریخ فرهنگی ایران و سیاست های کنونی ایران تمرکز دارد.  

آخرین مطالب