شیعه شناسی

دیدگاه

افزایش احتمال جانشینی سیستانی توسط ایروانی

مشتاق الحلو

شواهد و قرائن نشان می دهد که شیخ محمدباقر ایروانی ممکن است جانشین آیت الله سیستانی شود؛ چراکه او بیشترین ملاکهای لازم برای تصدی مقام مرجعیت را دارد.

دیدگاه

درگذشت روحانی برجسته، حسن حسن زاده آملی

مشتاق الحلو

حسن زاده آملی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین اساتید فلسفه و عرفان در ایران معرفی می شود، آثار ارزشمندی در شرح اندیشه های ابن عربی و ملاصدرا منتشر کرده است.