شیعه شناسی

شیعه شناسی

ایران و اعتراضات جدید عراقی ها

مشتاق الحلو

ايران اعتراضات مردمی در عراق را به عنوان قیام ضد ایران تلقی می کند، چراکه فاسدترین سیاستمداران عراق کسانی هستند که از حمایت ایران برخوردارند.

دیدگاه

راه مدیترانه از مسیر کاروان اسیران کربلا می گذرد!

مشتاق الحلو

هرچند که پروژه بازسازی مسیر کاروان اسیران کربلا ظاهرا با اهداف مذهبی انجام می شود، ولی اهدافی سیاسی، اقتصادی و چه بسا توسعه طلبانه ای هم جزو اهداف پشت پرده آن قرار دارد.