شیعه شناسی

شیعه شناسی

کرونا و چالش قرائت رسمی جمهوری اسلامی از دین

مشتاق الحلو

نحوه برخورد نظام دینی ایران با شيوع كرونا و سپس بستن زیارتگاه ها باعث تسریع در روند دگرگونی فهم دین در جامعه ایران شده است.

دیدگاه

معنی و سابقه حکم حکومتی در نظام ایران

مشتاق الحلو

با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در اثر شیوع کرونا، به نظر می سد در مرحله پیش رو شاهد احکام حکومتی بیشتری خواهیم بود.