جامعه - فرهنگ

جامعه - فرهنگ

سینمای ترکی در ایران

رضا صیامی

سینمای ترکی و به طور کلی فيلمهايی كه با زبان غیر فارسی تولید می شوند، در سینمای ایران با چند مشکل و مانع عمده روبروست، از جمله عادت نداشتن مخاطب و دیدگاه های پان ایرانیستی.

دیدگاه

تركی، زبانی گیر افتاده میان نظام و ملی گرایان ایرانی

امید باشار

زبان ترکی در ایران در کوتاه مدت از سویی از جانب حكومت مورد احترام قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، موجب ناراحتی برخی از گروه های ملی گرا خواهد شد.