جامعه - فرهنگ

دیدگاه

رویگردانی مردم از روحانيت در ایران پس از انقلاب

مشتاق الحلو

تا وقتی که روحانیت در نظام سیاسی کشور نقش داشته باشد، احتمال تنزل جایگاه روحانیون در جامعه افزایش خواهد یافت.

دیدگاه

مروری بر چهار دهه جنبش دانشجویی ایران

توحید علیزاده

پس از انقلاب ١٣٥٧ و در طی چهار دهه اخیر ، به موازات گسترش دامنه فعالیت جنبش دانشجویی، شیوه سرکوب دانشجویان نیز شکل جدیدی به خود گرفته است.