جامعه - فرهنگ

دیدگاه

احمد فردید: پایه گذار گفتمان غرب ستیزی در ایران

حمید ابراهیمی

اندیشه فردید تلاشی مهم برای یافتن راه برون رفت از معضلی تاریخی است كه با ورود مدرنیته غربی به جامعه ایران و در معنای گسترده تر جوامع شرقی بحث انگیز شده است.

جامعه - فرهنگ

مجموعه تلویزیونی گاندو؛ محلی برای تسویه حساب

تورقای شفق

هم در فصل اول و هم در فصل نیمه تمام دوم این سریال، دولت روحانی به دلیل عدم توانایی در جلوگیری از نفوذ جاسوسان به موقعیتهای کلیدی کشور علناً مورد اتهام قرار می گیرد.