جامعه - فرهنگ

دیدگاه

تبلیغات بر روی پرده سینما: به وقت شام

عایشه پای

پیام حاتمی کیا در فیلم این است که میراث جهانی، خاورمیانه و ایرانی ها در خطر هستند و تنها افرادی که بتوانند از این میراث حفاظت کنند و امنیت را برقرار کنند، کسانی نیستند جز سپاه و بسیج.

جامعه - فرهنگ

سینمای ترکی در ایران

رضا صیامی

سینمای ترکی و به طور کلی فيلمهايی كه با زبان غیر فارسی تولید می شوند، در سینمای ایران با چند مشکل و مانع عمده روبروست، از جمله عادت نداشتن مخاطب و دیدگاه های پان ایرانیستی.