جامعه - فرهنگ

دیدگاه

مشروطه ایرانی از نگاه جمیل سعید بیگ

امید باشار

جمیل سعید بیگ، جنبش مشروطه را که یکی از نقاط عطف تاریخ ایران است، و همراه با مقایسه آن با رخدادهای روی داده در عثمانی و از نگاه یک دولتمرد آگاه بازگویی کرده است.

دیدگاه

رشد ملی گرایی و روز کوروش کبیر

امید باشار

به نظر می رسد بحث بر سر شخصیت و میراث کوروش بیش از آنکه مورد بررسی مورخان باشد، مورد توجه جامعه شناسان و سیاستمداران خواهد بود.