جامعه - فرهنگ

جامعه - فرهنگ

عاشورا، سیاست و جامعه

توحید علیزاده

طی دو دهه اخیر نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جد تلاش کرده است تا واقعه عاشورا را در ابعاد متفاوتی در راستای تثبیت قدرت خود به کار ببرد.

جامعه - فرهنگ

باز هم، دوباره، شریعتی

عطا محامد تبریز

این جستار بر آن است تا نشان دهد گروه‌های مختلف چه استفاده‌ ای از شریعتی کرده ‌اند و امروز مطرح ‌شدن شریعتی چه خطرهایی می‌تواند برای جامعۀ فکری و سیاسی ایران داشته باشد.