حاشیه نشینی در خراسان رضوی: چالشها و پیامدها

شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی با بیش از ٣٠ درصد جمعیت معادل ١.٣ میلیون حاشیه نشین، نخستین شهر حاشیه نشین ایران است.

ایران اگرچه به شدت درگیر مسئله حاشیه نشینی و پیامدهای ناشی از آن است، اما این مسئله مختص اين کشور نيست و یک پدیده جهانشمول اجتماعی است که در اغلب کشورها و جوامع به صورت مسئله ای چندبعدی و چالشی پیچیده شناخته می شود. اکثر دولتهای امروزی، اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته، کمابیش درگیر مسئله حاشیه نشینی هستند. بر اساس پیش بینی ها، این پدیده تا سال ٢٠٣٠ در حدود ٢ میلیارد نفر از ساکنان زمین را در بر خواهد گرفت و در کشورهای درحال توسعه حداقل یک سوم جمعیت را درگیر خواهد کرد. در دهه های اخیر به ویژه طی چند سال اخیر و با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، روند مهاجرت از روستاها به شهرها و همچنین از متن شهر به حاشیه شهرها به ویژه در کلانشهرهایی نظیر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، خوزستان، کرمانشاه، شیراز، قم و زاهدان در ایران سرعت گرفته است و تعداد بیشتری از جمعیت شهری در مناطق حاشیه ای شهر سکونت یافته اند.

حاشیه نشینی، خراسان رضوی، مشهد، آسیبها، پیامدها، اعتراضات

حاشیه نشینی در خوزستان: چالشها و پیامدها

گروه سیاست داخلی

خوزستان یکی از کانونهای اصلی اعتراضات عمومی که پیوند تنگاتنگی با مسئله حاشیه نشینی در جامعه دارد، در چند سال اخیر بوده است.

تحلیل تماتیک کووید ١٩ در ایران

گروه سیاست داخلی

پژوهش حاضر با رویکردی تماتیک، به بررسی معنایی طیفی از تحلیلهای ارائه شده پیرامون کووید 19 در ایران می پردازد. نوع کدگذاری در تحلیل تماتیک، بر اساس سه مضمون فراگیر، سازمان دهنده و پایه انجام گرفته است.