تحلیل تماتیک کووید ١٩ در ایران

پژوهش حاضر با رویکردی تماتیک، به بررسی معنایی طیفی از تحلیلهای ارائه شده پیرامون کووید 19 در ایران می پردازد. نوع کدگذاری در تحلیل تماتیک، بر اساس سه مضمون فراگیر، سازمان دهنده و پایه انجام گرفته است.

پس از تأیید رسمی ورود کرونا به ایران، در آخرین روزهای بهمن ماه ١٣٩٨ از سوی وزارت بهداشت، بسیاری از اثرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روانی و منطقه ای این پاندمی، بیش از پیش نمایان شد. این در حالی است که از بَدو درگیری جامعه ایرانی با آن، واکنشهای متعددی از زوایای رسمی و غیررسمی بدان صورت گرفته است.

ورود پدیده کرونا به جامعه ایرانی، آنچنان گسترده و فراگیر شد که به طرز شگفت انگیزی بسیاری از مناسبات را در سطح کلان و خُرد متأثر کرده و به باور بسیاری از تحلیلگران "بحران مضاعفی" را در شرایط فعلی بر جامعه تحمیل کرده است. کرونا در ایران نشان داد که صرفاً یک بیماری نیست که تنها بر سلامت عمومی تأثیر بگذارد، بلکه به شکل وسیعی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، فعالیتهای مدنی و بنیادهای زندگی را متأثر کرده و در مدت زمانی اندک، به شکلی عمیق ضعفها، تهدیدها و در مواقعی قوتها و فرصتهایی را برای کلیت نظام اجتماعی و سیاسی ایران آشکار نمود.

ورود کرونا به عرصه عمومی، واکنشهای مختلفی را در میان تحلیلگران، محققان، روشنفکران، انجمنها و نهادهای علمی و تحقیقاتی به عنوان بخش قابل توجه جامعه ایرانی در پی داشته است که محققان از زوایای گوناگون به آن در سطحی کلان پرداخته و اثرات و تبعات احتمالی آن را در نظام اجتماعی مورد بررسی قرار داده اند.
 

کووید 19، ایران، خوانش تماتیک، نظام سیاسی، نظام اجتماعی

حاشیه نشینی در خراسان رضوی: چالشها و پیامدها

گروه سیاست داخلی

شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی با بیش از ٣٠ درصد جمعیت معادل ١.٣ میلیون حاشیه نشین، نخستین شهر حاشیه نشین ایران است.

حاشیه نشینی در خوزستان: چالشها و پیامدها

گروه سیاست داخلی

خوزستان یکی از کانونهای اصلی اعتراضات عمومی که پیوند تنگاتنگی با مسئله حاشیه نشینی در جامعه دارد، در چند سال اخیر بوده است.