Horasan-i Rezevi’de Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar

Horasan-i Rezevi’nin merkezi olan Meşhed şehri, varoşlaşma açısından İran’da birinci sırada yer almaktadır. Meşhed nüfusunun %30’undan fazlası (yaklaşık 1,3 milyon) bu bölgelerde yaşamaktadır.

Kentleşme hızının ve göç hareketlerinin bir sonucu olarak varoşlaşma, genel itibarıyla bireylerin kentin sunduğu imkânlardan faydalanamaması ve kent yaşamına uyum sağlayamaması sonucu ortaya çıkan bir olgu olarak ele alınmaktadır. Bu olgu, kentlerde ekonomik ve sosyal sorunlara neden olarak kentin hem fiziksel hem de toplumsal yapısını etkilemektedir. Ekonomi alanında; işsizlik, kentlerarası eşit kentleşmeme, alt yapı hizmetlerinde sorun ve konut problemi oluşurken sosyal alanda özellikle göç eden bireylerin göç ettikleri kente uyum sağlayamaması ve yabancılaşma sorunları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunlar ise bireylerin şiddete ve suça yönelerek kent güvenliğini tehdit etmesine ve kentsel halk hareketlerine zemin hazırlamaktadır.

...

Varoşlaşma, Horasan-i Rezevi, Meşhed, Protestolar, Toplumsal ve Siyasal Çözülmeler

Huzistan’da Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar

İç Politika Koordinatörlüğü

Varoşlarda yaşayan yüksek nüfusuyla Huzistan ili, varoşlaşma sorunuyla da yakından ilişkili olarak son yıllarda yapılan protesto eylemlerinin merkezlerinden biri hâline gelmiştir.

İran’da COVID-19’un Toplum ve Siyaset Üzerindeki Etkileri

İç Politika Koordinatörlüğü

Bu çalışma, tematik bir yaklaşımla İran’da COVID-19 üzerine ileri sürülmüş bir dizi analizin anlamsallığını incelemektedir.