İran İslam Devrimi’ne Dair Tanımlamalar/Kavramsallaştırmalar

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 07.03.2020 Saati: 15:30-17:00 Yeri: İRAM İstanbul Üst Zeren Sokak No: 40 Levent/Beşiktaş/İstanbul
Katılımcılar Hülya Özkan
Konumu

Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hülya Özkan’ın, “İran İslam Devrimi’ne Dair Tanımlamalar/Kavramsallaştırmalar: 1978-1990 Yılları Arasında Türkiye’de Yayımlanan İslami Dergiler Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makale sunumu İRAM İstanbul’da 7 Mart 2020 Cumartesi saat 15.30’da gerçekleştirilecektir.

Özgeçmiş

Hülya Özkan 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde lisans eğitimini, 2015 yılında ise yine aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünde “2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Medya Analizi” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılında Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Bölümünde “İran İslam Devrimi’nin Türkiye’ye Etkileri: 1978-1990 Yılları Arasında Türkiye’de Yayımlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme” başlıklı teziyle de doktora eğitimini tamamladı. Medya, siyasal iletişim, İran’da basın tarihi, İran İslam Devrimi alanlarında çalışmaları bulunan Özkan, 2015 yılından beri İstanbul Medipol Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Makale Özet

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), ISSN:1308-9633, Aralık-2019, Cilt:11, Sayı:3 (25) / December-2019, Volume:11, Issue:3 (25) Sayfa:1282-1299

1979’da gerçekleşen İran İslam Devrimi, bölge ülkeleri üzerinde olduğu kadar yakın komşusu Türkiye üzerinde de önemli etkilere neden olmuştur. Özellikle bölgedeki ve Türkiye’deki İslami duyarlılığa sahip gruplarda ciddi etkileşimlere zemin hazırlamıştır.  Bu çalışmada İran’da gerçekleşen devrimin Türkiye’deki İslami yayınlar üzerindeki etkisi tahlil edilmiştir. 1978-1990 yılları arasında Türkiye’deki İslami gruplar tarafından neşredilen dergilerde devrimin hangi ifadeler ile tanımlandığı/kavramsallaştırıldığı, devrimin hangi kimlikler üzerinden aktarıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamına dahil edilen dergiler içerik analizi yöntemi ile taranarak devrimi konu edinen haber ve makale metinleri saptanmış, söz konusu metinlerde devrimin hangi kavramlar üzerinden okurlara aktarıldığı ortaya konmuştur. Toplam yirmi dokuz dergide yer verilen haber/makale metinlerinde yazar ve dergilerin devrime ilişkin yaklaşımları ve tanımlamaları üzerinde durularak devrimin Türkiye’deki yayın organlarınca nasıl algılandığının çerçevesi çizilmiştir.  Çalışma kapsamındaki metinlerde devrime ilişkin “İran Devrimi”, “İran İslam Devrimi”, “Humeyni Devrimi”, “İran Hadisesi” gibi tanımlamalar belirlenmiş, metin içerikleri çözümlenirken de sıralanan tanımlamaların hangi bağlamlarda yapıldığı üzerinde ayrıca durulmuştur.