İran ve Türkiye Turizm İlişkileri

Bu analiz, İran’ın hangi özelliklerinin Türkiye turizmi için potansiyel oluşturduğu, bu potansiyelin avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası ekonomik ilişkilerde en önemli makro değişkenlerden biri haline gelen, başlangıçta sadece döviz kazancı olarak düşünülen ve cari açığın en büyük kapatıcılarından biri sayılan turizm, geçtiğimiz son 20 yılda ekonomi-politik bir kavram haline gelmiştir. Turizm dış politikadan sosyal politikalara kadar birçok parametreyi etkileyen önemli bir olgudur. İran ekonomisinde son dönemde yaşanan değişim bölge ekonomisi üzerinde de önemli bir rol oynamıştır. Zira İran’ın miras aldığı köklü medeniyet ve kültürün yanı sıra nüfus yapısı, ekonomik geliri, turizme ve dış dünyaya olan aç yapısı ile önemli potansiyel ve imkânlara sahiptir. Bu bağlam bölgede yeni ekonomik denklemlerin ortaya çıkması, bölgenin iki önemli gücü olan İran ile Türkiye arasındaki turizm ilişkisinin de tekrar okunmasını gerekli kılmıştır. Bu potansiyellerin makro yapısının anlaşılması özellikle turizm ekonomisi perspektifinden planlanması gereken mikro temellere de şekil verecektir. Bu analiz, İran’ın hangi özelliklerinin Türkiye turizmi için potansiyel oluşturduğu, bu potansiyelin avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin turizmden elde ettiği faydayı maksimize etmek için hangi politikaların uygulanması gerektiği ve benzeri sorulara cevap bulmaya imkân sağlayacaktır.

İran Turizmi, İran’ın Turizm Potansiyeli, İran-Türkiye Turizmi

İran-Azerbaycan Ekonomik İlişkileri

Kenan Aslanlı

Yeraltı zenginliklerinin ekonomi içerisinde önemli bir paya sahip olduğu iki komşu ülke İran ve Azerbaycan’ın ticari ilişkileri dalgalı bir seyir izlemektedir.

İran’daki Sokak Olaylarının Jeo-Ekonomik Arka Planı

Murat Aslan

İran’ın Kuzey doğusunda yer alan Meşhed kentinde 28 Aralık Perşembe günü başlayan ve daha sonra birçok şehre yayılan gösteriler gerek Türk gerekse de dünya basınının en önemli gündem maddesi haline gelmiştir