İran'da Türklere Yönelik Uygulanan Asimilasyon Politikaları ve Karşı Tepkiler 1979-2018

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 10.07.2019 Saati: 14:00-16:00 Yeri: Oğuzlar Mh. 1397. Sk. No: 14 06520 Balgat – ANKARA
Katılımcılar Artum Dinç
Konumu

Özet

Çalışma, farklı etno-kültürel birimler arası iktidar ilişkilerinde ortaya çıkan başatlık-bağımlılık ve tahakküme karşı direniş düzeneklerinin işleyişi noktasından hareketle İran’da yönetsel yetke tarafından uygulanan Farslılaştırma politikalarına karşı şimdilerde Türk eyleyiciler tarafından hangi tepkilerin nasıl ve niçin verilmekte olduğuna açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmanın yöntembilimsel yaklaşımı, kültürel sosyoloji yaklaşımıdır. Veriler nitel araştırma türünün derinlemesine görüşme, odak grup çalışması, yazın taraması ve katılımlı gözlem teknikleri kullanılarak toplanıldı. Araştırma bulguları temellendirilmiş kuram inceleme tekniğinin kabiliyetleri kullanılarak ortaya konuldu. Elde edilen veriler önce daha genel bağlam ve ilgilerine göre tematik kalıplar çerçevesinde sınıflandırıldı. Ardından holografik çözümleme tekniği temelinde yeniden değerlendirilip daha yakınsak bağlam ve ilgilerine göre ayrıntılandırıldı.

Özgeçmiş

11 Şubat 1972’de Tebriz’in Dize Mahallesi’nde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini aynı kentte tamamladı. Üniversite öğrenimi için geldiği Türkiye’de lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde, doktorasını ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı.

Artum Dinç’in kültürel sosyoloji, etno-kültürel temaslar, uluslararası ilişkiler sosyolojisi, toplumsal-kültürel yapı ve değişim konuları üzerine akademik çalışmaları bulunmaktadır.