İran’ın Bir Dış Politika Enstrümanı Olarak Propaganda

İran Devrimi, 20. yüzyılın son çeyreğinde, gazete, radyo, televizyon gibi medya araçlarının kitlelere ulaşmak konusunda pek çok imkân sunduğu bir dönemde gerçekleşmiştir.

İran Devrimi, 20. yüzyılın son çeyreğinde, gazete, radyo, televizyon gibi medya araçlarının kitlelere ulaşmak konusunda pek çok imkân sunduğu bir dönemde gerçekleşmiştir. İnsanlık tarihi kadar eski bir ikna metodu olan propagandanın bu araçlarla bütünleşmesi ise İran’da devrim fikrinin gelişip yayılmasında etkili olmuştur. İran’da devrimin ortaya çıkışı kadar, varlığını korumak ve sürdürmek mücadelesinde de bu etki görülmüştür.

Bu çalışmada öncelikli olarak devrimin varlığını korumak ve sürdürmek için İran’ın bölgesel etki kapasitesini geliştirmek amacıyla kullandığı ve geliştirdiği propaganda argümanları incelenmiştir. İran’ın bölgesinde ve kendi siyasi yapısı içerisinde uyguladığı propaganda aktiviteleri ile ortaya çıkan sonuçları analiz etmek bu araştırmanın amacıdır.

Bu çalışmanın sınırlılığı sebebiyle İran’ın temel propaganda argümanları ve propaganda etkisi, yazılı-görsel basın üzerinde ve İran siyasetçilerinin söylemleri çerçevesinde bir değerlendirme ile analiz edilmiştir. İran’ın stratejik konumu, petrol, uranyum vb. yer altı zenginlikleri, nükleer çalışmaları, kültürel değerleri gibi dinamikler, İran’ın temel propaganda argümanları olarak ele alınmıştır.

İran’ın bölgesel propaganda faaliyetleri, zaman zaman İran ve bölge ülkeleri dışındaki güçlü devletlerin beklentileri paralelinde sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple bölge dışı bazı aktörlerin bile bu faaliyetlerde etki sahibi oldukları iddiası da bu çalışmada ortaya konulmuştur. İran’ın stratejik konumu ve bu coğrafyada, dünyanın güçlü devletlerinden tam bağımsız olarak hareket etmenin mümkün olmadığı gerçeği de göz önünde tutularak, dış devletlerin bu süreçteki etki ve beklentilerine önemli noktalarda değinilmiştir.

İran, Medya, Basın, Protesto, Propaganda.

Trump’ın Yeni İran Politikası Normalleşme Projesinin Sonunu Getirecek

Farhad Rezaei

ABD Başkanı Trump’ın, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmaya uyduğunu onaylamamasıyla birlikte Washington ve Tahran arasındaki gerilim yükseliyor.

İran-Pakistan İlişkilerinin Son Durumu

Umer KARIM

İran-Pakistan ilişkileri zaman içerisinde evrilmekte; iki komşu arasındaki bağlar bir yandan iki taraflı güvenlik endişeleri ve stratejik çıkarlar diğer yandan da iki ülkenin siyasi kimliklerindeki değişimler tarafından şekillendirilmektedir.